Kilder:

 

 uoff./ opposisjon/ eksil:

RUSSLAND

РОССИЯ

Offisielle kilder:

 

Enhetlig definisjon av Føderasjonen Russland idag finnes ikke, og dens statsrettslige legitimitet får ulikt resultat avhengig av hva som legges tilgrunn.

1: Kan regnes som en helt ny stat, opprettet 25.12.1991.

Dette bygger på at staten verken har territorielle, demografiske eller ideologiske sammenfall med "Unionen av Sosialistiske Rådsrepublikker" (1922-1991), eller med Imperiet Russland før det.

2: Kan regnes å være restene etter Imperiet som maktmessig opphørte 1917.

Dette bygger på at Imperiet ved dets styreform og konstitusjon ikke er avviklet, og utfra visse rettsprinsipper automatisk videreføres i eksil, og eventuelt defacto etter det sosialistiske diktaturets opphør i 1991. Dette kan hevdes delvis symbolsk utfra at de keiserlige statssymbolene allerede er gjeninnført, og gjenfinnes her vesentligst i venstremargen.

3: Kan regnes som fullverdig viderefører av unionsstaten og før det Imperiet Russland.

Dette bygger på den territorielle maktmessige kontrollen uten henblikk på regimers styringslegitimitet. Hovedterritoriet fra såvel unionsstaten som imperiet kontrolleres fortsatt fra maktsentra i Moskva og delvis tidligere hovedstat S.Peterburg. Etter 74 år illegitimt regime eller tilogmed okkupasjon, vil det ikke være tilstrekkelig identifisering med statens egentlige grunnlag til å finne tilbake til dette. Når kunnskapsgrunnlaget i mange år fortsatt vil være fra en ikke bare autoritær, men totalitær stat gjør dette et "Nürnberg-oppgjør" med medløperne umulig. Pragmatisk og praktisk vil man dermed måtte blande sammen identitetstrekk i det forente Russland, og som her finnes i høyremarg.

 

Blant masse avarter av disse hoved-perspektivene med underkategorier, får alternativ 3 litt mer vekt enn alternativ 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NRCC

Landinfo

UD-info

"Sikkerhet"

ВЕСТИ     YANDEX

 

 

NO-RU KULTUR-S.

<.......

tilbake

til

Murman

 

 

 

  понятия

   FORSTÅELSER

 

ROSSIA-MURMAN

-ideell, uavh. org.-

 

NORDNORSK AVD.:

post@murman.no