2 ПРИГРАНИЧНЫЕ С РОССИЕЙ ГОРОДА:

KIRKENES КИРКЕНЕС район Сёр–Варангер

VARDØ ВАРДЁ в Сев. ледовитом океане

ДРУГИЕ РАЙОНЫ ANDRE KOMMUNER

ØSTKAPP ВОСТОЧНЫЙ МЫС    

www.varanger.ru

VARANGER  ВАРАНГЕР                       

VEST i øst,

ØST i vest 

ЗАПАД на востоке

ВОСТОК на западе

 

 

historie

история

 

 

idag

сегодня

 

 

  begrensninger

  ограничения

 

 

muligheter

возможности

 

 

lenker

ссылки

BEGRENSNINGER

Utnyttelse av de naturgitte forholdene på land og vann begrenses av restriksjoner i grensekryssende informasjon og utveksling av varer og tjenester. I motsetning til i uavhengige stater skapes da ikke vekst i grenseøkonomien gjennom omlegging fra militær til sivil "produksjon".

En for lokaltilknyttet befolkningsstamme i grenseområdene er en trussel mot sentralmyndighetenes fortsatte planer om bruk av territoriet som betalingsmiddel i allianseforhold. Nøkkelposisjoner i regionen vil dermed vanskelig kunne være lokalt personell med interesse i dets utvikling utfra bruk av grensenære fortrinn. Utvikling på norsk side og kompetanseoverføring fra Russland vil fortsatt ikke kunne prioriteres. Området vil fortsatt kunne bli prisgitt "utenrikspolitiske" virkemidler av typen "barentssamarbeid". Evt kommende russlandske økonomiske virkemidler som settes i omløp for utvikling av kunnskap og åpenhet på norsk side som kan snu dette, analogt med norske tiltak overfor sektorer på russlandsk side, vil imidlertid kunne provosere regimet i Oslo til ytterligere restriksjoner.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Utnyttelse av de naturgitte forholdene på land og vann begrenses av restriksjoner i grensekryssende informasjon og utveksling av varer og tjenester. I motsetning til i uavhengige stater skapes da ikke vekst i grenseøkonomien gjennom omlegging fra militær til sivil "produksjon". Begge nabolandene; Finland og Russland, har gjennom omlegging og innovasjon skapt vekst og velstandsøkning for sine innbyggere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

detaljer om Varanger og grensenært aktuelt

подробнее о Варангере

 

Solovki-klosteret i Kvitsjøen