2 ПРИГРАНИЧНЫЕ С РОССИЕЙ ГОРОДА:

KIRKENES КИРКЕНЕС район Сёр–Варангер

VARDØ ВАРДЁ в Сев. ледовитом океане

ДРУГИЕ РАЙОНЫ ANDRE KOMMUNER

ØSTKAPP ВОСТОЧНЫЙ МЫС    

www.varanger.ru

VARANGER  ВАРАНГЕР                       

VEST i øst,

ØST i vest 

ЗАПАД на востоке

ВОСТОК на западе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historie

история

 

 

idag

сегодня

 

 

begrensninger

ограничения

 

 

      muligheter

      возможности

 

 

lenker

ссылки

MULIGHETER

 

Tross svakt grunnlag for reformer og omstilling vil økonomiske muligheter som presenteres forståelig også for norske myndigheter kunne tilsi grenselettelser med adgang til økonomisk vekst også i Finnmark. Både presset og de økonomiske interessene rettet mot nøkkelpersonell i det sentrale stats- og partiapparatet tilsier imidlertid at utløsende reformer i dette tilfellet ikke vil initieres av disse. Endringer kan kun skje gjennom å omgå den interne disiplin i dette apparatet, dvs fra eksternt hold. I denne sammenheng kan ikke informasjonsmyndighetene regnes som eksterne. Åpenbare motsetninger mellom sentralmyndighetenes begrensninger og grenseregionalt utviklingsbehov vil uunngåelig medføre reformer innen informasjon, kunnskap og tilrettelegging i ulike sektorer. Eksterne påvirkere kan imidlertid fremskynde dette med flere år. Mest virkningsfullt er imidlertid økonomisk gevinst som beslutningstakere kan se av forespeilet utvikling, kontrakter osv, som også sentralt nivå vil tjene på. Hensynet til territorielle disposisjonsavtaler kan da vike.

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ

 

Økonomisk vekst i Varanger er mulig også uten erkjennelse eller reformer som skissert under "historie", men vil da forsinkes til etter at den økonomiske og velstandsmessige forskjellen mellom provinsen Finnmark på den ene sida, og den ekspanderende russlandske naboøkonomien blir for stor i nordnorsk disfavør.

Bruk av russlandske utenrikspolitiske virkemidler for å støtte omskolering og utvikling i nordnorsk skattefinansiert virksomhet -som f.eks militæret- vil isåfall med utgangspunkt i de norske og nordiske opprinnelig demokratiske tradisjonene, neppe føre til stenging av grensene som en "vestlig" regimebeskyttende reaksjon. Istedet vil konfrontasjonsnivået bli noe høyere, men med gitt utfall, som i ethvert lignende tilfelle med store økonomiske forskjeller på ulike sider av statsgrenser.

 

 

Nordnorge

Северная Норвегия

 

Solovki-klosteret i Kvitsjøen