2 ПРИГРАНИЧНЫЕ С РОССИЕЙ ГОРОДА:

KIRKENES КИРКЕНЕС район Сёр–Варангер

VARDØ ВАРДЁ в Сев. ледовитом океане

ДРУГИЕ РАЙОНЫ ANDRE KOMMUNER

ØSTKAPP ВОСТОЧНЫЙ МЫС    

www.varanger.ru

VARANGER  ВАРАНГЕР                       

VEST i øst,

ØST i vest 

ЗАПАД на востоке

ВОСТОК на западе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

historie

история

 

 

idag  - tilbake

сегодня

 

 

begrensninger

ограничения

 

 

muligheter

возможности

 

 

lenker

ссылки

idag

 

SITUASJONEN

Infrastruktur og tilgang til sosiale rettigheter er betydelig forbedret, og er nesten på høyde med situasjonen ellers i landet. Innen gitte rammer er også mulighetene for utnyttelse og utvikling av området gitt den stedlige befolkninga.

Mulighetene for utvikling av områdets geografiske fortrinn er likevel fortsatt tilnærmet avskåret gjennom manglende infrastruktur- og kompetansemessig tilrettelegging for investeringer og grenseregional utveksling. Svak kvalitet på norske varer og tjenester er en konkurranseulempe som hindrer utvikling i det nordnorske sivile samfunn.

Graden av politisk og administrativ korrupsjon hindrer rasjonell bruk av kompetanse, gjennom forrang til "korrekte" oppfatninger fremfor kunnskap og anvendelse av den. Lokalbefolkningas utviklingsinteresser reflekteres ikke gjennom kompetanseposisjoner regionalt og lokalt, som fortsatt besettes av eksternt personell med lojalitet til det sentrale politisk-administrative apparat. Formidling av kunnskap innen dette begrenses av sterk avvikskontroll.

 

VADSØ ВАДСЁ "столица" провинции Финнмарка, в зал. Варангере

NESSEBY НЕССЕБЮ маленький район внутри залива Варангер

 

дальше от границы на берегу: БОТСФЬОРД и  БЕРЛЕВОГ

 

ALLE KOMMUNER I FINNMARK

ВСЕ РАЙОНЫ ("КОММУНЫ") ПРОВИНЦИИ ФИННМАРКА

 

 

AKTUELLE UTVIKLINGSTREKK

OPPDATERT 05.03.13

Potensialet i åpenhetsreformer:

Om man tolker informasjon fra observasjons-sida www.kolarctic.ru av 03.03.13 om grensekryssing er ikke norsk side interessant i forhold til Finland. Mens det til Finland ble gitt 1,2 millioner visa for russlendere i 2012, økning 8%, var tallet til Norge 52 000, reduksjon 5%. Det innrømmes på nevnte side at russere og andre russlendere foretrekker tilrettelegging, gjenkjenning og trygghet i valget av reisemål.

 

For å begrense den relative tilbakegangen i brutto fylkesprodukt pr innbygger i de norske grenseprovinsene trengs innrømmelser fra Oslo. Først og fremst lettelser i grenseregimet på linje med hva Finland har, dernest utvikle kvalitet på informasjon og øvrige tilbud, altså åpenhetsreformer på flere plan. Som også .kolarctic.ru konstaterer har utviklinga de seinere årene ikke akkurat sannsynliggjort det.

 

Utvikling i visa- og grensepassering 2012

 

 

 

TEMA-HISTORIKK

   

 

 

 

Solovki-klosteret i Kvitsjøen